GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o správci: AKO – ASOCIACE KORPORÁTNÍCH OMBUDSMANŮ
se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, dále jen "Asociace"

Tyto informace o zpracování osobních údajů Asociace se vztahují na údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek Asociace.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby. K osobním údajům patří také různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. Osobním údajem tak je jméno, adresa, IP adresa nebo bezpečnostní logy apod.

Při zpracování osobních údajů Asociace dbá na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení") a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úřad však nepřebírá odpovědnost za obsah a zpracování osobních údajů na jiných webových stránkách, na které prostřednictvím svých webových stránek odkazuje.

Webový formulář k účasti na soutěži s názvem Company culture competition pro studenty vysokých škol a univerzit prezenční formy studia nebo finálovém eventu této soutěže.

 1. Účel zpracování a právní základ
  Zpracování osobních údajů je nutné k zajištění fungování webových formulářů. Webové formuláře umožňují přihlásit se k eventu nebo účasti na soutěži, kdy zájemce poskytne e-mailovou adresu, jméno a příjmení, název firmy nebo školy a telefonický kontakt. Tyto osobní údaje slouží výhradně pro potřeby odesílání e-mailů a registraci v soutěži nebo eventu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení.

Přihlášením k soutěži udělujete souhlas Asociaci, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovával tyto osobní údaje:

• e-mailová adresa, jméno, název firmy nebo školy.

• Účelem zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu je registrace v soutěži nebo na eventu.
• Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu na webové stránce Asociace.

 1. Doba uložení
  Asociace uchovává tyto informace pouze po dobu nezbytnou ke splnění požadavku, tj. po dobu trvání soutěže a následně ještě 1 rok od ukončení soutěže.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o účast v soutěži nebo eventu Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů potvrzením přihlášky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.