ČLENSTVÍ

Co získáte členstvím v asociaci korporátních ombudsmanů

Sdílejte své zkušenosti s ostatními

  • Podporu profesionální komunikace, zprostředkování mediátorských kurzů, konzultace osobního rozvoje.
  • Setkání členů, výměnu zkušeností, zajištění metodik a předávání informací od jednotlivých členů.
  • Zajištění odborných konzultací a poradenství.
  • Společnou propagaci pod hlavičkou asociace.
  • Po vzájemné dohodě zveřejňování tiskových zpráv, které jsou předmětem aktuálního zájmu a dění v průběhu roku.

Členství v asociaci

Podmínky členství

Členství v asociaci je dobrovolné, rozlišuje se na:

a) základní (řádné)

b) čestné

Řádným členem asociace se může stát každý zaměstnavatel, který se ztotožňuje s účelem a hlavní činností asociace, hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy asociace a který:

  • má zřízen institut ombudsmana,
  • souhlasí s těmito stanovami, 
  • zaplatil členský příspěvek.

Jak se stát členem

O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor asociace na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Uchazeč o členství se stává členem asociace ke dni rozhodnutí výboru asociace o přijetí jeho žádosti o členství při splnění podmínek stanovených v odst. 3 tohoto článku stanov. Prvními členy asociace se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi asociace.

Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti asociace nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti pracovního práva. O udělení čestného členství rozhoduje výbor s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být čestné členství uděleno.